Bezwaar maken

Van:  naam, 

adres 

                                                                                          woonplaats

                                                                                                                                                                                      Inzake:  / KCT politie

Kenmerk mijn WWM verlof: … (nummer  op uw WWM verlof )

Kenmerk KCT: .. (op oproep voor verleninging politie)

Betreft: Administratief beroep tegen leges  WWM

Bijlage  kopie van legesbon of pinbon

Datum: …

 Aan: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Dienst Justis

Verlening en Toetsing

Postbus 20300

2500 EH  Den Haag

digitaal ingediend bij: https://www.justis.nl/producten/wwm/administratief-beroep-indienen-bij-justis.aspx

Geachte dame, heer,

Hierbij teken ik (hierna: appellant), naam   ingevolge artikel 34 van de Wet wapens en munitie (WWM) administratief beroep  aan tegen het besluit van de Korpschef d.d. (Datum) , kenmerk … om aan mij leges op te leggen, zie bijgevoegde bon.  Dit administratief beroep is binnen de  door de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aangeven termijn van 6 weken. De korpschef heeft de leges in rekening gebracht voor het verlengen van het verlof in 2020 en voor het verlengen van het verlof in 2021.  Het verlengen van het verlof in 2020 is een jaar na datum in rekening gebracht. Dat is wel erg laat. Ook is er leges voor de verlenging van het verlof voor het komende jaar berekend. Tegen voornoemde opgelegde leges tekent appellant administratief beroep aan. Het verlengen van (en het bijschrijven of afschrijven op een WWM verlof) is een vorm van administratief toezicht/handhaving. Voor toezicht of handhaving mag geen leges worden berekend.  Dit blijkt onder andere uit de Handreiking kostentoerekening leges en tarieven blz. 42 

(https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2010/06/16/handreiking-kostentoerekening-leges-en-tarieven/handreikingkostentoerekening2010.pdf ) en jurisprudentie (bijvoorbeeld ECLI:NL:HR:2016:2426, datum: 28-10-2016 inzake Leges en de Wet BIBOB).

De korpschef heeft in 2020 besloten om, gelet op de Corona maatregelen, het verlof van appellant administratief te verlengen zonder contactmomenten.

Dat kan, conform de EU Vuurwapenrichtlijn (Directive 91/477/EEC art. 7 par. 4) hoeft de overheid slechts een maal in de vijfjaar te controleren of een verlofhouder nog aan de vereisten voldoet om te mogen beschikken over vuurwapens. Dat betekent een aanzienlijke lastenverlichting voor de politie, die niet tot uitdrukking is gebracht in de hoogte van de leges. Leges behoren een afspiegeling te zijn van de werkelijk gemaakte kosten, die zijn gemaakt in het individueel belang van een aanvrager. Er ligt geen kosten berekening ten grondslag aan de leges welke over 2020 in rekening zijn gebracht.

Tevens merk ik op, dat er bij de verlenging op mijn verlof een geantidateerde stempel is gezet die ten onrechte suggereert, dat er  ook een verlof verlenging in 2020 heeft plaats gevonden.

Het heffen van leges voor verlengen, bijschrijven of afschrijven staat bovendien niet genoemd in de wet. Dit is strijdig met de Grondwet artikel 104 en daarmee wordt het eigendomsgenot hierbij onevenredig aangetast, hetgeen strijdig is met artikel 1. eerste protocol EVRM.

Appellant zet tevens vraagtekens bij de hoogte van de leges.

Appellant verzoekt teruggave van alle voornoemde, ten onrechte geheven, leges ad € (hoogte totale opgelegde leges bedrag).

De minister kan dit overmaken naar  rekening nummer  ….   van … (uw rekening nummer en naam).

Behalve bezwaar conform de Awb, stel appellant u/de korpschef tevens in gebreke, omdat u/de korpschef appellant niet heeft geïnformeerd over de mogelijkheden van bezwaar/beroep tegen de opgelegde leges. Appellant heeft wettelijk recht op een schriftelijke beslissing van u, waarin u appellant tevens wijst op de mogelijkheden voor beroep, indien appellant het niet eens is met uw beslissing. De korpschef geeft aan dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid alle bezwaar- c.q. beroepschriften tegen de leges inzake de WWM coördineert.  Indien u toch niet het juiste orgaan bent om dit

administratief beroepsschrift aan te richten, heeft u de wettelijke plicht om dit beroepschrift aan het bevoegde orgaan door te sturen en appellant daar schriftelijk van te verwittigen; dit alles binnen de wettelijke termijnen.

Hoogachtend,

Naam en handtekening